【R05EY】装飾横型(名前をバタフライで囲んでいる)

【R05EY】装飾横型(名前をバタフライで囲んでいる)