【K08DY】装飾横型(横を横断する力強い線あり)

【K08DY】装飾横型(横を横断する力強い線あり)