【K07DY】装飾横型(名前を楕円で囲んである)

【K07DY】装飾横型(名前を楕円で囲んである)