【K05EY】装飾横型(名前をハートで囲んでいる)

【K05EY】装飾横型(名前をハートで囲んでいる)