【K03EY】装飾横型(名前の上部ぐらいを線が横断)

【K03EY】装飾横型(名前の上部ぐらいを線が横断)