【K02EY】装飾横型(名前の中央ぐらいを線が横断)

【K02EY】装飾横型(名前の中央ぐらいを線が横断)