【K02DY】装飾横型(名前の下部ぐらいを線が横断)

【K02DY】装飾横型(名前の下部ぐらいを線が横断)