【K01EY】装飾横型(名前を楕円で囲んである)

【K01EY】装飾横型(名前を楕円で囲んである)